Modellen Trygga platser

Stiftelsen Tryggare Sverige och Svenska Stadskärnor har tillsammans med länsstyrelserna i Västmanland och Dalarna, inom ramen för ett Vinnovaprojekt (år 2020–2022), tagit fram en för Sverige unik platssamverkansmodell för säkra, trygga och attraktiva platser.

Modellen är baserad på beprövade erfarenheter och aktuell forskning inom brottsprevention och platssamverkan. Den kombinerar befintliga verktyg inom brottsprevention, platsutveckling och samverkan mellan aktörer. Med utgångspunkt i en professionell analys av brottsligheten och otryggheten och utifrån en kartläggning av platsens aktiviteter och förutsättningar erbjuder modellen processtöd och coachning för att identifiera de mest effektiva åtgärder och skapa en fungerande samverkansorganisation mellan intressenterna för att genomföra dessa. Att trygghet är en fråga som berör visar inte minst Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som Brottsförebyggande rådets genomför varje år. Undersökningen 2022 visar att nära hälften (46 %) av befolkningen (16–84 år) i stor utsträckning oroar sig över brottsligheten i samhället. Detta är den högsta noteringen sedan mätningarna började.

Modellen har testats i fyra mellanstora kommuner. Erfarenheten visar på förbättrad lokal samverkan och kortade kommunikationsvägar inom kommunen och med fastighetsägare och näringsliv. Flera kommuner har också bildat nya och ändamålsenliga samverkansorganisationer. Pilotkommunerna har ökad sin kunskap om situationell brottsprevention och känner stolthet över de platser man arbetat med. Samtliga kommuner är eniga om att modellen fungerar och leder till konkreta resultat!

Modellen finns i två varianter. Den fullskaliga Trygga platser-modellen löper över 24 månader och innehåller en total trygghets- och samverkansanalys samt uppföljning av insatserna. Utöver detta finns också en instegsmodell till Trygga Platser som löper över 12 månader.

Modellen har också utformats för att kunna vara ett stöd till kommunerna inför införandet av ett lagstadgat ansvar för kommunerna att arbeta brottsförebyggande.

Männsikor sittandes på kanten till en fontän

Vad är trygghet?

Trots att många kommuner, företag och andra aktörer har frågor om säkerhet och trygghet högt upp på dagordningen är det emellertid få som definierat och

utskuren gubbe som höjer ena benet och armarna i glädje.

Att mäta tryggheten

Att mäta tryggheten kan vara en viktig del i det brottsförebyggande arbetet. Både på nationell och lokal nivå görs idag en mängd trygghetsmätningar. Den kanske

Skyltar med hänvisning till olika platser i staden.

Hur kan man öka tryggheten?

Trygghet är ett komplext begrepp eftersom det per definition handlar om en subjektiv känsla. Därför kan olika åtgärder påverka olika personers trygghetskänsla på olika sätt.

Torg i Halstahammar med snö på marken

Situationell brottsprevention

Brottförebyggande arbete delas ofta upp i social och situationell brottsprevention. Social brottsprevention fokuserar på individer och syftar till att förhindra att personer dras in i