Om platssamverkan

Ett sätt att skapa säkra, trygga och attraktiva platser där människor vill bo och verka är genom att arbeta med så kallad platssamverkan.

Det handlar om att kommunen, fastighetsägare och andra aktörer går samman i en fristående, icke-vinstdrivande organisation och tar gemensamt ansvar för ett lokalt avgränsat område.

Arbetet handlar om att skapa en levande och attraktiv miljö genom att ta ansvar för säkerhet, renhållning, planteringar, evenemang, design, belysning, förtäring, med mera.

I andra länder finns sedan länge liknande verksamheter kallade Business Improvement Districts (BID). I en svensk kontext saknas dock den lagstiftning som finns i exempelvis USA, där samtliga intressenter i det aktuella området demokratiskt förpliktas att vara med och stödja den verksamhet som ska utveckla platsen. Platssamverkan i Sverige bygger istället på frivillighet, där olika aktörer utvecklar och driver platsen tillsammans genom en gemensam platsorganisation.

Ett torg med mattält, människor

Business Improvement District

BID-Business Improvement District är en internationell samverkansmodell där olika privata och offentliga aktörer inom ett geografiskt avgränsat område enas kring en gemensam målbild och vision

Stiftelsen Tryggare Sveriges modell över nio aspekter som påverkar tryggheten utifrån den fysiska miljön.

Genomförande av trygghetsanalys

Syftet med trygghetsanalysen är att kartlägga problembilden i det aktuella området, med ett särskilt fokus på den fysiska miljöns betydelse för uppkomsten av brott och