Hur kan man öka tryggheten?

Skyltar med hänvisning till olika platser i staden.

Trygghet är ett komplext begrepp eftersom det per definition handlar om en subjektiv känsla. Därför kan olika åtgärder påverka olika personers trygghetskänsla på olika sätt.

Viktigt att poängtera är att arbetet med säkerhet kommer först. Det är först när en plats är säker som arbetet med att öka tryggheten ska påbörjas.

Generellt sett finns ett antal faktorer som påverkan individens trygghet.

Individens känsla av kontroll. Detta område handlar om formell och informell social kontroll (människor, ”känna sig sedd”), lämplig utformning av den fysiska miljön (t.ex. belysning, rumslig tydlighet och förutsägbarhet) och bra information (realtidsinformation t.ex. i kollektivtrafiken, information om trygghetsinsatser, information till brottsdrabbade).

Tillit till samhället och andra människor. Med detta avses bland annat god förvaltning och skötsel (åtgärda skadegörelse, parkskötsel, ”rent och snyggt” etc.) och bra stöd till de individer som drabbas av brott.

Anhörigas och andras säkerhet. Med detta menas att det inte bara är individens egna livsförhållanden som påverkar tryggheten men även hur andra uppfattar en viss situation. Samt i vilken utsträckning vänner och bekanta löper risk för att utsättas för brott eller har utsatts för ett brott. Det handlar även om mediernas rapportering av brottshändelser, vilket kan påverka uppfattningen. Altruistisk oro och andras säkerhet och trygghet är betydelsefulla aspekter som spelar en roll för ens egen trygghet och hur individen upplever en plats och situation.

Individens tro på sin egen och andras förmåga att förhindra brott och hantera eventuella konsekvenser av att utsättas. Här handlar det om till exempel uppväxtförhållanden, enskilda personers fysiska eller psykiska funktionshinder och socioekonomiska förhållanden.

Trygghet är med andra ord en sammansatt företeelse vilken avspeglar individens upplevelse av sin egen säkerhet. Upplevelsen innebär alltid en bedömning vilken är flerdimensionell och inbegriper värderingar, tolkningar, individens mentala bilder, erfarenheter, sociala förutsättningar och det fysiska rummets utformning.