Informationsmaterial Trygga Platser

Ett barn håller en vuxen i handen på ett torg.

I syfte att presentera modellen Trygga platser och det arbete som gjorts under projekttiden har informationsmaterial tagits fram. Först och främst en broschyr som mer ingående presenterar hur modellen fungerar och vilka erfarenheter som dragits under projekttiden. Som komplement finns också en folder med mer kortfattad och övergripande information. Folder Trygga platser Broschyr Trygga platser

Kommuner

Modellen testas i fyra pilotkommuner, två i Dalarna och två i Västmanland. Kommunerna har olika trygghetsutmaningar och representerar olika typer av platser. Varje pilotkommun ansvarar för att samordna projektets aktiviteter på plats, stöttar och leder lokala arbetsgrupper som bildas under projektets gång och förvaltar samarbetsorganisationen och projektets resultat. En projektledare utsett av kommunen leder arbetet. […]

Svenska Stadskärnor

Logotyp Svenska stadskärnor

Svenska Stadskärnor har mer än 25 års erfarenhet av platsutveckling i Sverige. I Svenska Stadskärnors styrelse ingår Sveriges kommuner och regioner (SKR), Svensk Handel, Fastighetsägarna Sverige och Visita. I samverkan ingår också Boverket, Trafikverket och våra medlemmar som är drygt 200 enskilda företag, kommuner och samverkansorganisationer samt nätverket Sveriges Centrumutvecklare. I projektet ansvarar Svenska Stadskärnor […]

Stiftelsen Tryggare Sverige

Logotyp Tryggare Sverige

Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitisk och religiöst obunden NGO som drivs utan bakomliggande vinstintresse. Syftet är att förbättra situationen för de som drabbas av brott och utveckla det brottsförebyggande arbetet i vårt land. Stiftelsen Tryggare Sverige driver Nationellt Kunskapscenter för Platssamverkan i syfte att initiera och utveckla platssamverkan i Sverige. I projektet ansvarar Tryggare […]

Länsstyrelserna i Dalarna och Västmanland

Logotyp till Dalarna och Västmanlands län

Länsstyrelsens uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad och ett gott liv för invånarna. Länsstyrelsen ansvarar också bland annat för att samordna det brottsförebyggande arbete i länet och stödja kommunerna i sitt hållbarhetsarbete. I projektet har länsstyrelserna […]