Informationsmaterial Trygga Platser

Ett barn håller en vuxen i handen på ett torg.

I syfte att presentera modellen Trygga platser och det arbete som gjorts under projekttiden har informationsmaterial tagits fram. Först och främst en broschyr som mer ingående presenterar hur modellen fungerar och vilka erfarenheter som dragits under projekttiden. Som komplement finns också en folder med mer kortfattad och övergripande information. Folder Trygga platser Broschyr Trygga platser

Situationell brottsprevention

Torg i Halstahammar med snö på marken

Brottförebyggande arbete delas ofta upp i social och situationell brottsprevention. Social brottsprevention fokuserar på individer och syftar till att förhindra att personer dras in i kriminalitet alternativt motverka att de återfaller i brott.

Att mäta tryggheten

utskuren gubbe som höjer ena benet och armarna i glädje.

Att mäta tryggheten kan vara en viktig del i det brottsförebyggande arbetet. Både på nationell och lokal nivå görs idag en mängd trygghetsmätningar. Den kanske mest omfattande trygghetsmätningen heter Nationella trygghetsundersökningen (NTU) och genomförs årligen av Brottsförebyggande rådet.

Hur kan man öka tryggheten?

Skyltar med hänvisning till olika platser i staden.

Trygghet är ett komplext begrepp eftersom det per definition handlar om en subjektiv känsla. Därför kan olika åtgärder påverka olika personers trygghetskänsla på olika sätt. Viktigt att poängtera är att arbetet med säkerhet kommer först. Det är först när en plats är säker som arbetet med att öka tryggheten ska påbörjas.

Vad är trygghet?

Männsikor sittandes på kanten till en fontän

Trots att många kommuner, företag och andra aktörer har frågor om säkerhet och trygghet högt upp på dagordningen är det emellertid få som definierat och avgränsat begreppen. I projektet Trygga platser arbetar vi efter de definitioner av begreppen säkerhet och trygghet som samarbetspartnern Tryggare Sverige tagit fram.