Informationsmaterial Trygga Platser

Ett barn håller en vuxen i handen på ett torg.

I syfte att presentera modellen Trygga platser och det arbete som gjorts under projekttiden har informationsmaterial tagits fram. Först och främst en broschyr som mer ingående presenterar hur modellen fungerar och vilka erfarenheter som dragits under projekttiden. Som komplement finns också en folder med mer kortfattad och övergripande information. Folder Trygga platser Broschyr Trygga platser

Genomförande av trygghetsanalys

Stiftelsen Tryggare Sveriges modell över nio aspekter som påverkar tryggheten utifrån den fysiska miljön.

Syftet med trygghetsanalysen är att kartlägga problembilden i det aktuella området, med ett särskilt fokus på den fysiska miljöns betydelse för uppkomsten av brott och otrygghet. Trygghetsanalysen syftar också till att ta fram förslag på åtgärder och prioriteringar för att minska brottsligheten och öka tryggheten i det aktuella området. En trygghetsanalys omfattar följande moment: Genomgång […]

Business Improvement District

Ett torg med mattält, människor

BID-Business Improvement District är en internationell samverkansmodell där olika privata och offentliga aktörer inom ett geografiskt avgränsat område enas kring en gemensam målbild och vision för att tillsammans skapa förutsättningar för bättre lönsamhet, ökad tillväxt och konkurrenskraft. I 2015 har Länsstyrelserna i Dalarna och Värmland tillsammans med Svenska Stadskärnor och ett antal kommuner i ett […]