Modell Trygga Platser

En färgglad vägg med pixlar i grönt blått och rött

Modellen har en tydlig struktur och genomförs i fem steg under en tidsram på cirka ett år.

Platssamverkan – steg för steg under 12 månader

Arbetet följer en struktur i flera steg som är baserade på beprövade erfarenheter och aktuell forskning. Innehållet i varje steg anpassas utifrån platsens förutsättningar.

Med utgångspunkt i en professionell analys av brottsligheten och otryggheten (Trygghetsanalys) och en kartläggning av platsens aktiviteter och förutsättningar ger modellen, processtöd och coachning för att skapa en fungerande samverkansorganisation mellan intressenterna (BID-modellen). Modellens arbetssätt är utformad så att de offentliga och privata aktörerna på platsen inkluderas i varje steg.

Modellen testas i fyra städer för att anpassas till olika platsegenskaper och förutsättningar. Pilotkommunerna är Avesta, Falun, Sala och Hallstahammar.

STEG 1: UPPSTART AV NULÄGE

 • Digital kartläggning av tryggheten och attraktiviteten inom det utvalda området.
 • Workshop och platsvandring med politiker, tjänstemän, fastighetsägare, polis och näringslivet.

STEG 2: NULÄGESANALYS

 • Genomförande av en trygghetsenkät.
 • Trygghetsbesiktning med fokus på den fysiska miljön.
 • Workshop med framtagande av handlingsplan tillsammans med politiker, tjänstemän, fastighetsägare, polis och näringslivet.

STEG 3: SAMVERKANSORGANISATION

 • Forma en samverkansorganisation.
 • Fördjupad kartläggning av platsens utbud, utformning och tillgänglighet.
 • Teambuildning, inspiration och kunskapslyft.
 • Framtagande av kortsiktiga och långsiktiga mål för platsens utveckling.
 • Workshop och platsvandring med politiker, tjänstemän, fastighetsägare, polis och näringslivet.

STEG 4: PLATSUTVECKLING

 • Genomförande av ett gemensamt ”case” med platsens aktörer.
 • Komplettera innehåll i handlingsplanen.
 • Prioritering av insatser i det aktuella området.
 • Processtöd och coaching.
 • Workshop med politiker, tjänstemän, fastighetsägare, polis och näringslivet.

STEG 5: RESULTAT OCH AVSLUT

 • Uppföljning och resultat av genomförande av gemensamt ”case” med platsens aktörer.
 • Uppföljning och resultat av samverkansorganisationen och handlingsplanen.
 • Workshop med politiker, tjänstemän, fastighetsägare, polis och näringslivet


Trygga platser minskad brottslighet, folder i pdf