Erfarenhetsberättelse Sala

Torg i skymning med en skulptur i mitten.

”Genom projektet har vi fått en ny arbetsgrupp ”Trygga Sala” som arbetar med frågor och åtgärder riktat mot fysisk miljö och ligger under brottsförebyggande rådet i Sala.” – Peter von Walden, Säkerhetssamordnare, Sala kommun

Vi i Sala kommun har valt att delta i projektet Trygga Platser eftersom vi hoppas att modellen ska hjälpa oss att skapa mer attraktiva och aktiva stadsmiljöer.

Målsättningen med projektet är att skapa tryggare miljöer i de centrala delarna av Sala. Detta ska uppnås genom att göra centrum till en mer attraktiv plats att vistas på för en bredare kategori av människor. Centrum ska vara en plats där alla kan känna att det finns något för dem, där alla kan vistas och framför allt, känna sig trygga!

Vi kan se ett stort engagemang och mycket positivitet hos de inblandade parterna; alla vill vara med och bidra till att skapa en mer attraktiv stad och trygghet för såväl verksamma och boende som för besökare i centrum.

I Sala har vi arbetat med tre fokusområden: Stationen, Stadsparken och Torget. Vi har startat ett fastighetsnätverk, arbetat med skyltning och varumärkesarbete, etablerat en kamerabevakning i offentlig miljö och arbetat med 17 av de 19 aktiviteter som föreslogs i åtgärdsplanen för att göra platserna tryggare, säkrare och attraktivare. Samverkan har blivit mer strukturerad med en väl fungerande kommunikation inom kommunen och med externa aktörer.

Uppföljningen har visat att vi jobbar med rätt saker och att vi behöver göra det i större omfattning. Vi fortsätter vårt arbete i den nybildade arbetsgruppen ”Trygga Sala” och uppdaterar kontinuerligt vår handlingsplan för ett tryggt och säkert Sala.

Informations material Trygga Platser – Trygga platser