Erfarenhetsberättelse Falun

En gata med sittbänkar mot en å

”Genom projektet har jag fått mycket bra kontakt med kommunens förvaltningar som underlättar min planering av insatserna och gör att dessa går snabbare att genomföra.” – Lasse Westin, Centrumutvecklare, Centrala Stadsrum Falun

Det övergripande målet med projektet är att göra centrala Falun mer säkert, tryggt och attraktivt

Området som valts har under många år varit föremål för brott inklusive skadegörelse i form av bland annat klotter. Området runt Knutpunkten och Holmtorget upplevs av många falubor som otrygga platser, som man vissa tider på dygnet undviker på grund av rädsla. Området är också en samlingspunkt för Faluns unga vilket har visat sig dra till sig personer som säljer narkotika och langar alkohol. Insatser i form av kapabla väktare har satts in, däribland Falu kommuns ungdomsstödjare, polis samt väktare. Detta har dock inte hjälpt fullt ut, utan man behöver på kort och lång sikt hitta lösningar i den fysiska miljön för att öka trygghet och minska brottslighet på platsen. I och med vår medverkan i projektet har vi fått möjligheter att arbeta med detta.

Många har varit delaktiga i projektet och med ett stort engagemang. Vi har genomfört 11 styrgruppsmöten där polis, fastighetsägare näringslivsrepresentanter och olika kommunala verksamheter har deltagit i de flesta av dessa. Samverkan och kontaktvägar mellan olika aktörer i stadskärnan har blivit bättre och styrgruppen har fått en ökad förståelse för komplexiteten i våra respektive uppdrag.

Vi har fått en oberoende trygghetsanalys över platsen som även framåt kan fungera vägledande i prioriteringar kring den fysiska miljön i område. Vi har valt att inte bygga upp en egen ny organisation för trygghetsarbetet i centrum utan sett över och justerat delar av samhällsbyggnadsprocessen för att tydligt få med aspekten trygghet och säkerhet vid förändringar i den fysiska miljön.

Informations material Trygga Platser – Trygga platser